Inspiratie

Wat leren kinderen op de basisschool?

Kinderkamer

Op het moment dat je kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is het als ouder interessant om te weten wat een kind precies op de basisschool te leren krijgt. In de acht jaar die ze naar school gaan moeten de kinderen namelijk wel genoeg te weten krijgen. Verder is het voor de kinderen zelf ook belangrijk dat ze even veel weten als de kinderen die naar een andere school gaan. 

Kerndoelen van een basisschool

De kerndoelen van elke basisschool zijn hetzelfde. Dit komt omdat dit de wettelijke basis van het onderwijs in Nederland is. De kerndoelen scheppen voor de school de richtlijnen waar ze het onderwijs bij kunnen uitbesteden. In de kerndoelen worden de dingen opgenomen die mensen belangrijk vinden dat mensen mee krijgen in Nederland. 

Alle kerndoelen die er zijn, staan voor elke basisschool vast. Verder wordt dit voor alle vakken apart bepaald die er op de basisschool gegeven worden. Zo zijn er een vast aantal vakken die gegeven moeten worden als je op de basisschool zit. Dit zijn de basisvakken die er zijn. 

Er zijn verschillende vakken die verplicht gegeven moeten worden op de basisschool. Hierdoor zijn er ook een aantal kerndoelen per vak opgesteld waar de school zich aan moet houden. Deze kerndoelen zorgen er voor dat het duidelijk is wat een kind precies moet leren. Echter zijn er veel verschillende vakken die hiervoor gebruikt kunnen worden. 

Hiernaast zijn er ook nog een aantal dingen die een school zelf mag invullen. Zo zijn er extra vakken die gegeven kunnen worden. Verder mag een school ook bepaalde geloofsovertuigingen delen met een leerling. Als ouder is het belangrijk om er voor te zorgen dat dit allemaal wel strijkt met je eigen opvoeding. 

Nederlands

Eén van de belangrijkste vakken die je in Nederland krijgt is misschien wel Nederlands. Dit komt omdat je met Nederlands de Nederlandse taal krijgt met alles wat je nodig hebt om goed te functioneren. Er zijn een aantal onderdelen van de Nederlandse taal die verschillende kerndoelen hebben. 

Mondelinge taal ontwikkeling

Het eerste onderdeel van Nederlands wat je op de basisschool leert is de mondelinge ontwikkeling van taal. Dit is een belangrijke ontwikkeling om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. Hierom zitten er een aantal eisen aan de mondelinge taal ontwikkeling. 

Zo is het eerste kerndoel hierbij dat kinderen alle informatie door middel van mondelinge communicatie krijgen. Dit houdt eigenlijk gewoon in dat de docent de informatie door te praten geeft. Natuurlijk is het wel mogelijk om de informatie vorm te geven door middel van een schriftelijke toelichting. 

Het tweede kerndoel hierbij is dat kinderen zich leren uitdrukken in de vorm en de inhoud van wat ze willen vertellen. Hierdoor leren kinderen zich te uiten, anderen uitleg te geven, te instrueren en te discussiëren. Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat dit goed gebeurd. 

Als derde moeten kinderen leren om informatie voor zichzelf te beoordelen. Hierbij is het de bedoeling dat de kinderen een eigen mening gaan vormen en deze ook leren uiten. Het is mogelijk dit te doen in de vorm van een informatief of opiniërend gesprek. Hierdoor leren kinderen ook met hun eigen argumenten te reageren. 

Ik leer schrijven

Het is natuurlijk erg mooi om kinderen te hebben die thuis komen met ik leer schrijven. Dit komt omdat het ik leer schrijven een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling van een kind. Op het moment dat een kind geen ik leer schrijven op school krijgt, is dit namelijk handig voor in de toekomst. 

Ik leer schrijven op school is echter niet alleen het schrijven. Dit komt omdat ik leer schrijven ook het leren lezen is. De kerndoelen slaan dan niet alleen op het ik leer schrijven, maar ook op het leren lezen. 

De kerndoelen

Zo is het eerste kerndoel om kinderen informatie uit schriftelijke bronnen te laten halen. Hierbij moet er gebruik worden gemaakt van schema’s, tabellen en digitale bronnen. Een kind kan op die manier beter de tekst leren verwerken.

Het tweede kerndoel is dat kinderen leren om naar vorm en inhoud te schrijven. Hierbij is het de bedoeling dat ze op de verschillende manieren leren om te kunnen schrijven. Het leren schrijven kan voor een kind best een lastige taak zijn om te doen. Ik leer schrijven is dan ook belangrijk om ze te leren in de vorm van informeren, instrueren, overtuigen of amuseren. 

Als derde is het belangrijk dat de kinderen leren om de informatie te organiseren en te verwerken. Hierbij is het de bedoeling dat de kinderen informatie en meningen van elkaar kunnen scheiden. Ook is het belangrijk dat ze deze kunnen verwerken en beoordelen. 

Ik leer schrijven is één van de essentiële dingen die een kind moet kunnen als deze op de basisschool zit. Hierom is dit ook één van de eerste dingen die een kind leert. Voor het leren is het belangrijk om ik leer schrijven te kunnen. Dit komt omdat ik leer schrijven er voor zorgt dat het mogelijk is om alles beter te kunnen leren. Door hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen, is het mogelijk om de kinderen dit voor hun hele leven te leren. Ik leer schrijven is namelijk niet iets wat je zomaar vergeet. 

Wiskunde en rekenen

Wiskunde en rekenen wordt in tegenstelling tot op de middelbare school op de basisschool als één vak gegeven. Hierbij wordt het eigenlijk alleen maar rekenen genoemd. Dit komt omdat er eerst op deze vaardigheden wordt getraind om er voor te zorgen dat de kinderen hierin goed kunnen functioneren. Dit is erg belangrijk voor het ontwikkelen van de rekenvaardigheid. 

De kerndoelen

Bij wiskunde en rekenen zit je ook tegen een aantal kerndoelen aan te kijken op de basisschool. Dit komt omdat er een aantal belangrijke dingen zijn waar wiskunde en rekenen op de basisschool om moet draaien. Als basisschool is het belangrijk om je lessen hier goed op af te stellen. 

Het eerste doel van wiskunde en rekenen is dat kinderen met getallen om leren gaan en ook het verband hier tussen ziet. Zo is het belangrijk voor kinderen om te leren rekenen met aantallen, hele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen. Voor de kinderen is het hierbij belangrijk om in praktische situaties hiermee te leren rekenen. 

Het tweede doel van wiskunde en rekenen is het leren van alle hele getallen tot en met 100. Dit moet snel opgevoerd kunnen worden door de kinderen. Verder moet optellen en aftrekken met getallen tot en met twintig uitstekend zijn. Ook de tafels moeten geleerd worden. 

Als derde leren kinderen om gebruik te maken van de rekenmachine op een praktische manier. Het is erg belangrijk om dit te kunnen voor de kinderen. Dit is namelijk iets wat ze ook veel op de middelbare school moeten gebruiken. Hierom is dit belangrijk om kinderen klaar te stomen voor verdere mogelijkheden om te leren. 

Ook is het een kerndoel om kinderen te leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Dit zorgt er voor dat ze deze vaardigheden kunnen gebruiken als dit nodig is. Dit moet via een aantal standaard procedures. Echter is het hierbij een keuze van de school of dit een normale of een verkorte procedure is. 

Meetkunde en wiskunde

Wiskunde en rekenen draait op de basisschool vooral om rekenen. Echter is het voor de kinderen ook belangrijk om verschillende andere vaardigheden op te pakken. Zo leren kinderen ook het een en ander over meetkunde en wiskunde. Dit is namelijk ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. 

Zo moeten de kinderen ook leren hoe ze moeten meten. Hierom leren de kinderen hoe ze meetkundige problemen aan moeten pakken. Dit is namelijk ook een kerndoel voor een school. Meetkunde leren de kinderen door om te gaan met verschillende maatstaven zoals tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. 

Als laatste is het voor de kinderen ook belangrijk om wiskundig inzicht te ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk om de taal van de wiskunde te kunnen lezen en schrijven. Verder leren ze hoe ze praktische en formele wiskundige problemen op kunnen lossen. Ook leren ze hoe de uitkomst onderbouwen kan worden en de oplossingen beoordeeld kunnen worden. 

Aardrijkskunde

Elke basisschool in Nederland moet ook aardrijkskunde aan de kinderen geven. Dit komt omdat dit belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij krijg je dan ook te maken met een aantal belangrijke doelstellingen waar de lessen omheen gebouwd kunnen worden. 

Zo is het als eerste belangrijk dat de kinderen leren om hun eigen leefomgeving te vergelijken met die van anderen. Dit is belangrijk om te kunnen doen in het eigen land, maar ook in het buitenland. Hierbij wordt er gekeken naar een aantal perspectieven. Er wordt namelijk gekeken naar landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. 

Verder moeten de kinderen leren hoe Nederland om is gegaan met de zee in ons land. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen weten wat de maatregelen zijn geweest om er voor te zorgen dat bedreigde gebieden niet overstroomd werden. Dit maakt namelijk dat de kinderen ook respect krijgen voor de manier waarop hier mee om is gegaan. 

Ook moeten kinderen leren over de mondiale verspreiding van bevolking en culturen. Hierbij leren ze ook over klimaten, energiebronnen en natuur landschappen. Natuur landschappen zijn landschappen zoals vulkanen, woestijnen, regenwouden, hooggebergtes en rivieren. 

Als laatste moeten de kinderen leren omgaan met de kaart of een atlas. Dit wordt vaak gedaan in de vorm van topografie. Het is niet alleen belangrijk om dit te doen voor Nederland, maar ook voor Europa en de rest van de wereld. Hierdoor ontwikkelen de kinderen namelijk hun eigen beeld van de wereld. 

Biologie

Ook biologie is een belangrijk vak dat op de basisschool gegeven moet worden. Dit komt omdat kinderen hier leren wat dieren en natuur zijn. Verder leren ze ook wat over hun eigen lichaam. Voor de ontwikkeling van het kind is het belangrijk om hier genoeg kennis over te hebben. 

Het eerste kerndoel van biologie op de basisschool is dat kinderen moeten leren hoe ze veel voorkomende planten en dieren in hun eigen omgeving kunnen onderscheiden. Hierbij leren de kinderen ook wat de naam is van deze planten of dieren en wat de functie is van de dieren. 

Het tweede kerndoel van biologie is dat kinderen leren hoe planten, dieren en mensen gebouwd zijn. Hierbij leren ze ook wat de vorm en de functie van bepaalde onderdelen van het lichaam zijn. Het is aan de school zelf hoe dit precies uitgewerkt wordt. 

Als derde kerndoel is het belangrijk voor de kinderen om zelf onderzoek te doen aan de hand van verschillende verschijnselen die je in de natuurkunde tegen komt. Hierbij moet je denken aan licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. Verder leren ze hierbij ook hoe ze het klimaat kunnen beschrijven met temperatuur, neerslag en wind. 

Het vierde kerndoel van biologie is dat kinderen leren hoe ze bij producten uit hun eigen omgeving leren wat de relatie is tussen de werking, de vorm en het materiaal dat gebruikt is. Hierbij moeten de kinderen ook leren hoe ze technische problemen bij deze producten makkelijk kunnen oplossen. Ook leren ze hoe ze de oplossing toe moeten passen en het probleem kunnen evalueren op het einde. 

Verder leren de kinderen ook de positie van de aarde ten opzichte van de zon en andere planeten. Ook leren ze hierbij hoe dit invloed heeft op de seizoenen die wij kennen. 

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

Misschien wilt u ook

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *